Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme

Ödüllendirme

Madde 105 — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında öğrencilerin ödüllendirilmesi, davranışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici iş birliğinde yürütülür.

Öğrenci davranışlarının kaynağının belirlenmesi için gerektiğinde rehberlik araştırma merkezi ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapılır.

Öğrencilerden Beklenen Davranışlar

Madde 106 — Öğrencilerden;

a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,

b) Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri,

c) Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,

d) Doğru sözlü, dürüst olmaları, yalan söylememeleri,

e) İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,

f) Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,

g) Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları,

h) Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,

ı) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları,

i) Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,

j) Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,

k) Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,

l) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,

m) Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları,

n) Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevî ve kültürel değerlere uymaları,

beklenir.

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Madde 107 — Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda Türkçe dersinden 3, diğer derslerin her birinden 2'den aşağı not almamak şartı ile yarıyıl ortalaması 3,50-4,00 olanlar "Teşekkür",

b) 4, 01 ve yukarı olanlar ise "Takdirname",

c) Üç öğretim yılı kesintisiz Takdirname alan öğrenciler "Üstün Başarı" (EK-7) belgeleri ile ödüllendirilirler.

Ayrıca, ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememesine rağmen aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrencilere; öğretmenlerin veya okul yönetiminin önerisi üzerine "Onur Belgesi" (EK-8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller öğrencinin dosyasına işlenir.

a) Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye girmek.

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı göstermek.

c) Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olmak.

d) Okulun araç-gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmada örnek davranışlar sergilemek.

Öğrencilerin Olumsuz Davranışları ve Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 108 — İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.

Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.

a) Uyarma:

1) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Olumsuz davranışın neden yapılmaması gerektiği, öğrenciden beklenen davranışın neler olabileceğini anlaması sağlanmaya çalışılır. Olumsuz davranışların devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda uyarılır.

2) Öğrenci ile sözleşme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmenler arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin sözleşmeyi imzalar. (Ek- 10)

3) Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan görüşmede öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Tüm bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarında ısrar etmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte okul yönetimine verir.

b) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.

c) Okul değiştirme; öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.

Yaptırım Gerektiren Davranışlar

Madde 109 — Yaptırım gerektiren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar:

1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek.

2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak.

3) Pansiyonlu/yatılı okullarda öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanmak, yönetim tarafından yasaklanmış malzemeleri dolapta bulundurmak, yönetime haber vermeden dolabını bir başkasına devretmek.

4) Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak.

5) Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek.

6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek.

7) Görgü kurallarına uymamak.

8) Pansiyondan, okul kütüphanesinden, lâboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereci ve malzemeyi ilgililere zamanında vermemek veya geri vermemek.

b) Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar:

1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak.

2) Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek.

3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak.

4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak.

5) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.

6) Okulda ya da okul dışında sigara içmek.

7) Okulda kavga etmek.

8) Okulun araç-gerecine zarar vermek.

9) Başkasının malını haberi olmadan almak.

10) Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek.

11) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.

12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak.

13) Yatılı/ pansiyonlu okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmak.

c) Okul Değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar:

1) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak.

2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak.

3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak.

4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak.

5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek.

6) Okul içinde ve dışında; dernek, siyasî parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere etkin bir şekilde katılmak.

7) Herhangi bir kurum, dernek ve örgüt adına yardım ve para toplamak.

8) Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak.

9) Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek.

10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek.

11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak.

12) Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak.

13) Yatılı/pansiyonlu okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek.

14) Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak.

15) Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek.

16) Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek.

17) Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.

Yaptırım Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 110 — Yaptırım takdir edilmesinde öğrencinin;

a) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, o andaki psikolojik durumu ve kişisel özellikleri,

b) Okul içinde ve dışındaki genel durumu,

c) Yaş ve cinsiyeti,

d) Derslerdeki ilgi ve başarısı,

e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarı durumu,

f) Öğrencinin aynı öğretim yılı içinde daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığı,

göz önünde bulundurularak olumsuz davranışına uygun yaptırım veya bir alt yaptırım takdir edilebilir.

Öğrencinin olumsuz davranışının psikolojik bir nedene bağlı olabileceği durumlarda sağlık merkezine yönlendirilmesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yapılır ve velisi bilgilendirilir.

Uygulama ile İlgili Açıklamalar

Madde 111 — Yaptırım uygulanmasında aşağıdaki açıklamalara uyulur:

a) Olumsuz davranışlar ile bu davranışların karşılığı olan yaptırımlar uyumlu bir şekilde tespit edilir.

b) Tutuklu ve gözetim altında bulunan öğrencilerin savunmaları, ilgili makamlara müracaat edilerek alınır.

c) Okul yöneticileri, öğrencilerin okul içinde ve okul dışında olup doğrudan okul yönetimine duyurulan, yasal soruşturmayı gerektiren bir suç işlemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir.

d) Kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını izleme, değerlendirme ve geliştirme üst kurulu tarafından verilir.

e) Aynı olumsuz davranıştan dolayı birden fazla yaptırım uygulanamaz.

f) Yaptırımlar öğrencinin dosyasına işlenir.

g) Kınama yaptırımı okul müdürünün, okul değiştirme yaptırımı ise ilçe öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır.

h) İlçe öğrenci disiplin kurulunda görüşülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir.

ı) Okul değiştirme yaptırımı uygulanan öğrenci, ilgili okul müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün olumlu görüşlerinin alınması şartıyla öğretim yılı sonunda eski okuluna dönebilir.

i) Okul müdürü gerektiğinde yazılı savunmasının alınması şartıyla öğrenciye doğrudan "Kınama" yaptırımı verebilir.

j) Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o öğretim yılı içinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgesi verilmez.

k) İtiraz dilekçesi, itirazda bulunulacak makama ulaştırılmak üzere okul müdürlüğüne verilir. Okul müdürlüğü dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini 134 üncü maddedeki belgeler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir. İtiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar yaptırım uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurullar ve Görevleri

Kurullar

Madde 112 — İlköğretim okullarında oluşturulacak kurullar; öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyerek olumlu davranışlar kazanmaları ve olumsuz davranışların önlenmesi için;

a) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu,

b) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu,

oluşturulur.

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu

Madde 113 — Müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen bir sınıf ve bir şube rehber öğretmen, okul gelişim yönetim ekibi veli temsilcisi, okul öğrenci kurulu başkanı, bir önceki öğretim yılında "Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirilen öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca seçilen bir öğrenciden, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulur.

İkili öğretim yapılan okullarda, ayrı ayrı öğrenci davranışlarını izleme, değerlendirme ve geliştirme kurulu oluşturulabilir.

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Görevleri

Madde 114 — Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Okul düzenini sağlamak üzere okul yönetimi; öğretmen, okul destek personeli, öğrenci ve veli tarafından getirilen olumlu veya olumsuz davranış ve uygulamaları görüşmek ve aldığı kararları, öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kuruluna bildirmek.

b) Okulda örnek davranışlarda bulunan, derslerde başarılı olan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak üstün başarı gösteren öğrencileri saptamak ve ödüllendirilmelerini sağlamak.

c) Olumsuz öğrenci davranışlarını incelemek, nedenlerini araştırmak, değerlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çalışmalarının uygulanmasını sağlamak, yaptırım uygulanmasına karar verilenlerin dosyasını üst kurula göndermek.

ç) Okul düzeninin olumlu işleyişini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler için programlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Çalışmalarını okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eş güdüm içinde yürütmek.

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Çalışması

Madde 115 — Kurul, kendisine ulaştırılan görüş ve önerileri en geç beş iş günü içinde inceleyip değerlendirir, alınan kararlar, davranışları değerlendirme defterine kayıt edilir ve en geç iki iş günü içinde üst kurula bildirilir.

Ayrıca kurul, ayda en az bir kere toplanarak öğrencilerin davranışlarına ilişkin genel değerlendirme yapar ve kararları oy çokluğuyla alır.

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu

Madde 116 — Öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu müdürün başkanlığında, her ders yılının ilk ayında öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki asıl ve iki yedek öğretmen ile okul rehber öğretmeni ve okul aile-birliği başkanından oluşur.

Seçimlerde oyların eşit çıkması hâlinde kıdemi en fazla olan öğretmen üye seçilmiş olur. Asıl veya yedek üyelerin boşalması durumunda açık bulunan üyelikler için yeniden seçim yapılır. Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday ve ücretli öğretmenler, oylamaya katılabilir ve üye seçilebilirler. Üst kurul üyelikleri, yeni kurul seçimleri yapılıncaya kadar devam eder. Özürleri nedeniyle toplantıya katılamayan veya üst kuruldan ayrılan asıl üye yerine sıraya göre yedek üyelerle doldurulur. Okul müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça üyeler görevden ayrılamazlar.

İkili öğretim yapılan okullarda, ayrı ayrı öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu oluşturulabilir.

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulunun Görevleri

Madde 117 — Öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Öğrenci merkezli bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla bilimsel bir eğitim programı, rehberlik, etkin bir veli-okul-çevre ilişkisi ve okul binasının etkin ve verimli kullanılmasına öncülük etmek.

b) Öğrenci davranışlarının kaynağını saptamak, değerlendirmek, yönlendirmek ve gerektiğinde ailesi, rehberlik ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

c) Gösterdikleri olumsuz davranış özelliklerine göre fizikî ve ruhsal rahatsızlığı olan öğrencilerin sağlık kuruluşlarına sevkleri ile ilgili girişimlerde bulunmak, tedavilerinin yaptırılmasını izlemek.

d) Özel yeteneği saptanan öğrencilerin bu alanlarla ilgili destek eğitimi almaları için gerekli önlemleri almak, yeni imkânlar sunmak için Bilim ve Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Özel Öğretim Kurumları, Devlet Tiyatroları, İl Kültür Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe İzcilik Kurulu, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi gibi kuruluşlar ile iş birliği yaparak kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamak.

e) Davranışlarının olumlu hâle getirilmesinde temel yaklaşım; öğrencilerde, eleştiri, öz eleştiri kavramı ve bilincini geliştirmek, yanlış davranışlarının farkına varmasını sağlamak ve doğruyu kavramalarına yardımcı olmak amacıyla ceza değil, ikna sürecinin işletilmesi, olumlu davranışlarının ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak.

f) Öğrencilerin sorumluluk almalarına, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için girişimlerde bulunmak ve bu amaçla veli-çevre iş birliğini sağlamak.

g) Bütün tedbirlere rağmen uyumsuzluk gösteren öğrencilerle ilgili olarak uygulanacak yaptırıma yönelik karar almak.

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulunun Çalışması

Madde 118 — Öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu, üyelerin çoğunluğu ile ayda bir kez toplanır. Gerekli durumlarda üyelerden birinin yazılı isteği ve kurul başkanının uygun görmesi ya da kurul başkanının toplantıya çağırması hâlinde toplanabilir.

Üst kurula iletilen dosyalara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça üst kurul üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Yaptırıma ilişkin davranıştan şikayetçi olan, zarar gören veya olumsuz davranışta bulunanın üçüncü dereceye kadar kan ve akrabalık ilişkisi olan üyeler kurula katılamaz.

Kurul; ulaştırılan karar, görüş ve önerileri en geç on iş günü içinde inceleyerek karar alır, uygulanmak üzere ilgililere duyurur ve izler.

İfadelerin Alınması ve Kanıtların Toplanması

Madde 119 — Üst kurula sevk edilen öğrenci ve tanıkların, üst kurul başkanı tarafından yazılı olarak bilgileri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde gerçekleşmiş ise bu topluluğun da ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanarak bir dosyada üst kurula sunulur.

Kurula Çağrılma ve Savunma Alınması

Madde 120 — Üst kurula verilen öğrencilerin kurulca yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır, sözlü savunmalar tutanağa geçirilir.

Kurula Tekrar Çağrılma

Madde 121 — Üst kurul, kurula verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri gerektiğinde dinlemek üzere kurula tekrar çağırır. Çağrılan öğrenciler, belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadırlar. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda, dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

İfade ve Savunma Vermek İstemeyenler

Madde 122 — İfade vermekten kaçınan, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla saptanır. Bunlardan üst kurula verilenler hakkında 121 inci maddeye göre işlem yapılır. Tanık olup çağrıldığı hâlde gelmeyenler hakkında da ayrıca üst kurulca yaptırım uygulamak üzere soruşturma yapılır.

Kararların Yazılması

Madde 123 — Kararlar gerekçeli olarak "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu Karar Defteri"ne yazılır veya yazılan karar bu deftere yapıştırılır. Kararda, yaptırım takdirinde esas alınan hususlar özetlenir. Dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. Kararlar, (Ek-11)’e uygun şekilde yazılır. Kararların yazılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazma işleminden üst kurul başkanı sorumludur.

İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna Gönderme

Madde 124 — Okul müdürü, üst kurulun kararını uygun bulmazsa kendi itirazını içeren görüş ve önerisini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç beş iş günü içinde ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna gönderir.

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu Kararına İtiraz

Madde 125 — Öğrenci velisi, kınama yaptırımlarına itirazda bulunamaz. Okul değiştirme yaptırımına ise yaptırımın bildirme tarihinden itibaren beş iş günü içinde okul müdürlüğü kanalı ile ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna itirazda bulunabilir.

Kararların Uygulanması

Madde 126 — Üst kurulca verilen kınama yaptırımı, okul müdürlüğünün onayı ile sonuçlandırılır ve öğrenci ile velisine duyurularak yürürlüğe konur.

Okul değiştirme yaptırımı, ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun onayından sonra veli okula çağırılarak uygulanır. Bütün yaptırımlar, velilere Tebligat Kanunu’na göre bildirilir ve tebellüğ belgesi, öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu dosyasında işlemden kaldırılan belgeler ile birlikte iki yıl süre ile saklanır.

Yaptırımların Dosyalara İşlenmesi ve Silinmesi

Madde 127 — Uygulanan yaptırım, öğrencilerin dosyalarına işlenir. Söz konusu davranışları bir daha tekrarlamamaları ve iyi hâllerinin görülmesi durumunda, üst kurulunun ders yılı sonundaki toplantıda verecekleri kararla yaptırımlar, öğrencilerin dosyalarından silinir. Ancak ders yılı sonu itibarıyla öğrencinin izlenememesi ve yaptırımın kaldırılmaması durumunda karar, ileriki dönem veya ders yılı sonunda alınır.

İlçe Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun Kuruluşu

Madde 128 — İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında ilçe merkezindeki resmî ve özel ilköğretim okulu öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu başkanlarının arasından seçilecek iki üyenin katılımı ile oluşur. İllerin merkez ilçelerinde ise ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, il millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda oluşur.

Bir ilköğretim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği biri başkan olmak üzere iki şube müdürü ile ilköğretim okulu öğrenci davranışlarını izleme, değerlendirme ve geliştirme üst kurulu başkanından oluşur.

Zararın Ödetilmesi

Madde 132 — Okulun ve öğrencilerin mallarına verilen maddî zararlar, o öğrencinin velisine ödettirilir.

Ödül Verilmesi

Madde 133 — Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca ödüllendirilen öğrencilerin adları, özel olarak yapılacak bir toplantıda veya bayrak töreninde üst kurul üyelerinin ve diğer öğretmenlerin önünde öğrencilere duyurulur. Teşekkür, Takdir, Onur ve Üstün Başarı belgeleri velilere ulaştırılmak üzere ilgili öğrencilere verilir.

Yılın her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler, okulun yıllık onur listesine alınırlar. Bu liste, okul yönetiminin uygun göreceği bir günde bütün öğrenciler önünde müdür tarafından okunur.

Düzenlenecek Belgeler

Madde 134 — Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada aşağıdaki belgeler bulunur:

a)Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı ve soruşturma ile ilgili diğer belgeler.

b) Öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu kararı onaylı örneği (Ek-11)

c) İtiraz edilmişse buna ilişkin belgeler.

d) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi.

Bilgi Formu

Madde 135 — Dönem ve ders yılı sonlarında okul müdürlükleri; "Öğrenci Davranışları Bilgi Toplama Formu (Ek-13)’nu ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilçe millî eğitim müdürlükleri ilçedeki okulların toplu sonuçlarını, il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri de ildeki okul türlerine göre gelen sonuçları birleştirerek İlköğretim Genel Müdürlüğüne gönderirler. Gelen formlar ilgili genel müdürlükçe değerlendirilir.

Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi

Madde 136 — İlköğretim kurumlarında izlemeye dayalı yöneltme hükümleri yönergeyle düzenlenir.