SINIF GEÇME

DOĞRUDAN SINIF GEÇME

 

A-    Üç yıllık liselerin 9.sınıfları ile dört yıllık genel lise türü okulların 9. ve 10. sınıflarında;

1.      Tüm derslerden başarılı olan,

2.      Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerden başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunan;

·        Genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2,50  öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

B-    Diğer sınıflarda;

1.      Tüm derslerden başarılı olan,

2.      Alan/bölüm dersleri ve yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders/derslerden başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden,

·        Genel liseler ile her türdeki Mesleki ve Teknik Liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2,50   

 

 

3.      Sadece alan/bölüm derslerinden başarısızlığı bulunan öğrencilerden bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en;

·        Genel liseler ile her türdeki Mesleki ve Teknik liselerde en az 3,00 olan

4.      Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerden başarılı olup bazı derslerle birlikte alan/bölüm derslerinden de başarısızlığı olanlardan;

·        Genel Liseler ile her türdeki Mesleki ve Teknik Liselerde alan/bölüm derslerinin ağırlıklı ortalaması en az 3,00, yıl sonu başarı ortalaması  en az 2,50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

 

SORUMLU GEÇME

 

A-    9. sınıfta sorumlu geçme;

·        Genel Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Anadolu Lisesi,  Fen Lisesi ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin 9. sınıflarında yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler( Türk Dili Edebiyatı da dahil), bu dersten sorumlu olarak 10. sınıfa devam ederler.

                          Yıl sonu notunun ağırlıklı ortalaması;

·        Genel Liselerde 2,00- 2.49 olanlardan başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse indirenler bu derslerden sorumlu olarak 10. sınıfa devam ederler.

B-    Diğer sınıflarda sorumlu geçme;

·        Yıl sonu başarı ortalaması Genel Liseler ile Mesleki Teknik Liselerde 2,50’ den düşük olanlar,  

·        Yıl sonu başarı ortalamasını tutturup alan dersleri için gerekli olan (3.00)ortalamayı tutturamayan öğrenciler başarısız oldukları derslerden sorunlu olarak bir üst sınıfa geçerler

 

Yıl Sonunda Başarısız Olunan Dersler İçin Tanınan Haklar

Öğrencilere başarısız oldukları derslerle ilgili iki sınav hakkı tanınmıştır.

1.      Ortalama Yükseltme Sınavı

2.      Sorumluluk Sınavı

 1.Ortalama yükseltme sınavı: yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla üç dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir.

Bu sınava girecek olan öğrenci, yıl sonunda okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve veli işbirliği ile sınav başvuru formunu doldurup okul yönetimine teslim etmek zorundadır.

Sınava girilen dersin başarı ortalaması , karne notu ile sınavda aldığı notun aritmetik ortalamasıdır.

Örneğin;  

İngilizce yıl sonu notu 0, ortalama yükseltme sınavı notu 2 olursa İngilizce dersinin en son ortalaması 1 olacaktır. Bu öğrenci başarılı sayılır. Ancak bu dersin ortalaması 1 dikkate alınarak yıl sonu başarı ortalaması hesaplanır. Dolayısıyla başarısız oldukları derslerden ortalama yükseltme sınavına giren öğrenciler bu derslerden geçer not aldıklarında başarılı olmuş sayılırlar.

Tüm derslerden başarılı olup sınıfları geçen öğrenciler de yıl sonu ortalamalarını yükseltmek için seçecekleri üç dersten yükseltme sınavına girerek ortalamalarını yükseltebilirler.

Son sınıfta öğrenim görüp mezun olamayan  öğrenciler , yeni ders yılı başlamadan tamamlanacak şekilde ikinci bir ortalama yükseltme sınavına alınırlar. Bu sınavlar sonunda da mezun olamayan son sınıf öğrencileri, bundan sonra ortalama yükseltme sınavına alınmazlar.

 

Sorumluluk sınavı: Sorumluluk sınavları ikinci dönemin başında ve yıl sonunda yapılan ortalama yükseltme sınavı sonunda yapılan ortalama yükseltme sınavı sonunda olmak üzere yılda iki defa yapılır. Öğrenciler okulla ilişkileri kesilinceye kadar sorumluluk sınavlarına girebilirler.

 

 

SORUMLULUĞUN KALKMASI

Sorumluluk üç şekilde kalkar.

·        O dersin bir üst sınıfında uygulanan programdan başarılı olma halinde.

Örneğin; Lise 2 ‘den Lise 3’e Fizikten sorumlu olarak geçen bir öğrenci Lise 3. sınıf Fizik dersinden Başarılı olduğu takdirde Lise 2. sınıf Fizik dersinden de başarılı olmuş sayılır.

·        Sorumluluk sınavı sonunda o dersten en az geçer not (2.00) aldığında ,(dersin en son notu, karne notuyla sınavda aldığı notun aritmetik ortalamasıdır.)

·        Sorumluluk sınavı sonunda, sorumlu geçilen sınıfın yıl sonu ortalaması Genel Liselerde 2.50, yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00 ve alan dersleri ortalaması 3.00 olan öğrencilerin sorumluluğu kalkmaz, üst dersten mutlaka notla geçmesi gerekir.

·        Türk Dili ve Edebiyatı dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçenlerin bu dersten sorumluluklarının kalkması için sorumluluk sınavından geçer not almaları gerekir.bu dersle ilgili sorumlulukları ancak bu şekilde kalkar.

 
Sınıf Tekrarı

Ortalama yükseltme sınavı sonunda  da sınıf geçemeyen Lise 1. sınıf öğrencileri ile, bütün sınıflarda devamsızlık nedeni ile sınıfta kalan öğrenciler sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı ortaöğretim süresince bir defa yapılır.

 
Takdir – Teşekkür Alma

Genel Liselerde;

Teşekkür :3.50 – 4.49 not ortalaması

Takdir      : 4.50 – 5.00 not ortalaması

Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde,

      Teşekkür :3.50 – 4.49 not ortalaması

Takdir      : 4.50 – 5.00 not ortalaması

 
 
Not Düzeni

Ortaöğretim kurumlarında “ beşli not düzeni” kullanılır.

Puan

Not

Derece

85-100

5

Pekiyi

70-84

4

İyi

55-69

3

Orta

45-54

2

Geçer

25-44

1

Geçmez

0-24

0

Etkisiz

 

 

Herhangi bir dersten birinci dönem notu geçer (2) ve üzeri olan (3,4,5) bir öğrencinin ikinci dönem notu aynı dersten 1 veya 0 ise yıl sonu ortalaması geçer veya üstü olsa bile öğrenci bu dersten kalmış olur. Yani ikinci dönem notu 1 veya 0 olan dersten kalınmış olur.

 

Bir Dersin Ağırlıklı Notu

Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin yıl sonu notu ile haftalık ders saatinin çarpılmasıyla elde edilen nottur.

Örnek: Türk Dili ve Edebiyatı haftalık ders saati 4 ve yıl sonu notu 3 olursa ağırlıklı notu 12 olur.

 

Yıl sonu başarı ortalaması

Yıl sonu ağırlıklı not toplamının haftalık ders saati toplamına bölünmesiyle elde edilen nottur.

 
Ortaöğretim başarı puanı

Diploma notu Lise1+Lise 2+Lise 3 yıl sonu notlarının ortalamalarının 3 ‘e bölünmesiyle elde edilen nottur.